EXECUTIVE BOARD 2019 – 2021

Prof. Ghulam Mustafa Kaim Khani

Prof. Ghulam Mustafa Kaim Khani

President
Prof. Raja Irfan Qadir

Prof. Raja Irfan Qadir

Secretary General
Dr. Shaikh Naeem ul Haq

Dr. Shaikh Naeem ul Haq

Treasurer


Dr. Muzaffar Nasrullah Chatta

Dr. Muzaffar Nasrullah Chatta

Vice President (P)
Prof. Syed Amir Jalil

Prof. Syed Amir Jalil

Vice President (S)
Dr. Naeemullah

Dr. Naeemullah

Vice President (KP)

Dr. Khawandi Bakhsh Umrani

Dr. Khawandi Bakhsh Umrani

Vice President (B)

Dr. Mehran Khan

Dr. Mehran Khan

Joint Secretary (P)
Dr. Jagdesh Kumar

Dr. Jagdesh Kumar

Joint Secretary (S)
Dr. Syed Dilbagh Ali Shah

Dr. Syed Dilbagh Ali Shah

Joint Secretary (KP)
Dr. Tariq Hasni

Dr. Tariq Hasni

Joint Secretary (B)

Prof. Ghulam Mustafa Kaim Khani

Prof. Ghulam Mustafa Kaim Khani

President
Prof. Raja Irfan Qadir

Prof. Raja Irfan Qadir

Secretary General
Dr. Shaikh Naeem ul Haq

Dr. Shaikh Naeem ul Haq

Treasurer