Executive Board

Prof. Ghulam Mustafa Kaim Khani

Prof. Ghulam Mustafa Kaim Khani

President
Prof. Raja Irfan Qadir

Prof. Raja Irfan Qadir

Secretary General
Dr. Shaikh Naeem ul Haq

Dr. Shaikh Naeem ul Haq

Treasurer

Dr. Muzaffar Nasrullah Chatta

Dr. Muzaffar Nasrullah Chatta

Vice President (P)
Prof. Syed Amir Jalil

Prof. Syed Amir Jalil

Vice President (S)
Dr. Naeemullah

Dr. Naeemullah

Vice President (KP)

Dr. Khawandi Bakhsh Umrani

Dr. Khawandi Bakhsh Umrani

Vice President (B)
Dr. Mehran Khan

Dr. Mehran Khan

Joint Secretary (P)
Dr. Jagdesh Kumar

Dr. Jagdesh Kumar

Joint Secretary (S)
Dr. Syed Dilbagh Ali Shah

Dr. Syed Dilbagh Ali Shah

Joint Secretary (KP)
Dr. Tariq Hasni

Dr. Tariq Hasni

Joint Secretary (B)
Dr. Abdul Hannan

Dr. Abdul Hannan

Executive Member (P)
Dr. Muhammad Ather Siddiqui

Dr. Muhammad Ather Siddiqui

Executive Member (S)
Dr. Muhammad Shafiq

Dr. Muhammad Shafiq

Executive Member (KP)
Dr. Asadullah Khan

Dr. Asadullah Khan

Executive Member (B)
Dr. Akkad Rafiq

Dr. Akkad Rafiq

Executive Member (AJK)
Dr. Eid Muhammad

Dr. Eid Muhammad

President Elect
Prof. Muhammad Arif Khan

Prof. Muhammad Arif Khan

Immediate Past President
Dr. Faaiz Ali Shah

Dr. Faaiz Ali Shah

Editor in Chief, JPOA